top of page

Gebruikersreglement

1.  De leiding:
Van de leiding (bestuur, (activiteiten)begeleiders, vrijwilligers) wordt verwacht dat zij:

 • zich houdt aan onderstaande regels;

 • er op toeziet dat bezoekers en deelnemers deze regels naleven;

 • herhaalde overtreding door individuen en/of groepen deelnemers/bezoekers meldt aan het bestuur;

 • eigen aanwezigheid in het buurtcentrum opvat als een werksituatie waarin zij een voorbeeld moet zijn voor deelnemers/bezoekers en de naam van het buurtcentrum hoog houdt;

 • een positieve bijdrage levert aan de sfeer door collegae en bezoekers zoveel mogelijk rechtstreeks aan te spreken bij op- en aanmerkingen.

De leiding handelt bij het handhaven van de regels in naam van het bestuur van het buurtcentrum Hunzeborgh (en wordt dan ook door haar gesteund).

2. Het gebruik van ruimtes
Van gebruikers van het gebouw wordt verwacht dat zij:

 • de ruimtes veegschoon achterlaten;

 • meubilair en apparatuur weer op de oorspronkelijke plaats terugzetten;

 • kopjes/schoteltjes, melk/suiker, lepeltjes, enzovoort, terugzetten op de daarvoor bestemde plaatsen.

Als de leiding constateert dat de vorige gebruiker de ruimte niet correct heeft achtergelaten dan dient dat gemeld te worden bij het bestuur. Verondersteld wordt dat de gebruiker de ruimte dan alsnog correct achterlaat.

Van de vrijwilligers achter de bar wordt verwacht dat zij:

 • de glazen schoon terugzetten in de kast;

 • volle vuilniszakken op de daarvoor bestemde plaats neerzetten;

 • het barblad en lekbak/spoelbak schoon achterlaten;

 • de afwasmachine, indien nodig, leeghalen en weer gevuld aanzetten;

 • een doekje over de tafels halen;

 • meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plek;

 • ongewenste personen achter de bar weghouden;

 • de afwasmachine als laatste gebruiker van de dag uitzetten.

De vrijwilligers achter de bar zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels, de sfeer en de ontvangst van bezoekers.

De gebruikers van ruimtes dienen voorzichtig met het meubilair om te gaan:

 • tafels moeten met twee mensen verplaatst worden, er mag niet met de tafels en stoelen gesleept worden;

 • zodra iemand constateert dat er gebreken aan het meubilair zijn wordt dat gemeld aan de beheerder/beheerscommissie.

3. Barverkoop
Van de leiding wordt verwacht dat zij:

 • verkoop drinken noteren op het daarvoor bestemde formulier;

 • eigen consumptie van drinken vermelden op het daarvoor bestemde formulier.

 • gelden + formulieren inleveren bij de daartoe aangewezen personen.
   

4. Van elders meegebrachte dranken
Het is niet toegestaan om van elders meegebrachte al dan niet alcoholhoudende dranken in het buurtcentrum 'Hunzeborgh' te consumeren dan wel te verkopen of te verstrekken.

 

5. Het aanbieden van consumpties aan (activiteiten)begeleiders en vrijwilligers
Bestuur, (activiteiten)begeleiders en vrijwilligers kunnen gratis koffie, thee of ranja verkrijgen indien zij op het moment van hun aanwezigheid in functie zijn. Dit geldt ook voor overige consumpties mits deze worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier.

6. Het gebruik van alcohol en/of drugs

 • aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt;

 • in het buurtcentrum worden, wat betreft alcohol, alleen zwakalcoholische dranken verstrekt;

 • Het gebruik van sterk alcoholische dranken is verboden

 • overdag (tot 18.00 uur) is het gebruik van alcohol niet toegestaan, tenzij anders aangegeven, ter beoordeling van het bestuur ;

 • de dienstdoende vrijwilliger is verantwoordelijk voor het voorkomen van overmatig alcoholgebruik;

 • bestuur, (activiteiten)begeleiders en vrijwilligers houden het eigen alcoholgebruik dermate beperkt dat zij ten allen tijde in staat zijn verantwoordelijkheden te dragen en representatief over te komen;

 • gebruik en of handel van soft- en harddrugs is verboden.
   

7. Roken
In buurtcentrum 'Hunzeborgh' mag niet gerookt worden

8. (Nood-)uitgangen

Bij brand is het van belang dat een ieder zo snel mogelijk het gebouw op een veilige wijze kan verlaten. Let daarom op dat er geen obstakels voor uitgangen worden geplaatst.

9. Eigen vervoersmiddelen
Het is verboden om fietsen/brommers in het gebouw te plaatsen

10. Lenen van spullen van de Hunzeborgh
Gereedschappen, apparatuur, trappen, stoelen, tafels, kopjes, enzovoort worden niet uitgeleend voor privé-doeleinden.

 

11. Er is in de 'Hunzeborgh' geen telefoon aansluiting. U kunt wel gebruik van onze Wifi voor internettoegang. 


12. Diefstal/vandalisme

 • Van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie;

 • Bij diefstal en/of vandalisme volgt een toegangsverbod;

 • Bij vandalisme wordt getracht de schade te verhalen en wordt aangifte gedaan bij de politie;

 • Bij vermissing/diefstal/vernieling dient het bestuur ingelicht te worden;

 • Bij vermissing/diefstal/vernieling in en om het gebouw van privé-eigendommen is het bestuur van het buurtcentrum niet aansprakelijk;

 • Van de (activiteiten)begeleiders en vrijwilligers wordt verwacht dat zij de (vermoedelijke) dader(s) melden bij het bestuur.

 

13. Milieu

Het afval wordt verzameld in een container naast het gebouw. Deze wordt gedeeld met het kinderdagverblijf. Het afval wordt na de activiteit in de container gedeponeerd. Hiervoor is een sleutel aanwezig aan de sleutelbos. De container wordt na gebruik weer afgesloten.

14. Klachten en opmerkingen

Klachten en opmerkingen kunnen worden ingediend bij de beheerder en het bestuur van het buurtcentrum.

15. Openingstijden buurtcentrum 'Hunzeborgh'

De openingstijden van het buurtcentrum zijn afhankelijk van de programmering doch tot uiterlijk 24.00 uur.

Gebruikersreglement oktober 2022

bottom of page